ทัวร์พม่า (Myanmar)MANDALAY-BAGAN
 มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน (นั่งรถภายในประเทศ)
นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน พระมหามัยมุนี
 เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่เมืองมิงกุน
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พุกาม 1 คืน มัณฑะเลย์ 1 คืน
 ชมโชว์หุ่นกระบอก เมนูพิเศษ กุ้งเผา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท