ทัวร์พม่า (Myanmar)มัณฑะเลย์ - พุกาม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชา
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง  แห่งเมืองพุกาม
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ 
ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดิน
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม
ฟรี!!! เสื้อยืดทัวร์หม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์
เมนูพิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มิงกุน

ชม พระเจดีย์ชเวสิกองซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่า มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง
ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน 
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย 
เมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลิศรส

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเพียง 11,900 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างก้ง
มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน เมืองโจว่ไถ่
พิเศษ!! เมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์+กุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี 

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน  Bangkok Airways
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

หลงรัก...พุกาม
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
อลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง
ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง
ชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน
พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน  Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะมิงกุน

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า
ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง , เจดีย์อูมินทงแส่
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

มิงกะลาบา มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะมิงกุน

ทำบุญ+ตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดมหากันดายงค์
ชม วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือเมห์นู
 นมัสการและร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นั่งรถม้า เพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองอังวะ 
ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง
ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่ มิงกุน 
สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งเผา+อาหารไทยรสเลิศ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar 
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 
สักการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่
ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงาม
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่า
ชม วัดอนันดา เป็นวัดสีขาวมองเห็นได้ชัดเจน 
ชม สะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน
ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกจำนวนมาก 
ชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
พิเศษสุด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ 
ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

EASY MYANMAR อิ่มบุญ
ชม พระราชวังบุเรงนอง มหาวิหารมหาอ่องมเยบองซาน 
นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ 

 พระธาตุอินทร์แขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่  ปิดทองทั้งองค์
นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัย
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย 
ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(พระนอนยิ้มหวาน)
สักการะขอพรจาก เทพทันใจ(นัตโบโบยี)   
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง +
กุ้งแม่น้ำเผา + บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
แจกฟรี!! ชุดอิ่มบุญ ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง เทพทันใจ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

มหัศจรรย์ Myammar ไหว้พระ 5 วัดดัง
เจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน
วัดเหงาทัตยี  เทพทันใจ  พระหินอ่อน
ไหว้พระสวดมนต์
 ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
ระยะเวลา 1 วัน

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air (SL)
เดินทาง 27 ตุลาคม 2562 ถึง 28 มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้นที่ 2,999 บาท


 


มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เจดีย์เชวดากอง  เทพทันใจ วัดโบตาทาวน์
เทพทันใจ เจดีย์ซุเหล่ พิธีครอบเคียร
เจดีย์กลางน้ำ
พระพุทธรูปมานอ่องหมิ่นสะจำชิ่น เจดีย์เอ่งดอหย่า
เทพทันใจ ไจ๊เข้า เจดีย์ไจ๊กะส่าน

ระเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air (SL)
เดินทาง พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาท

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่มิงกุน
ชมความยิ่งใหญ่ของเจดีย์มิงกุน
ตามรอยชาวอยุธยาที่เมืองอังวะ
ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว มัณฑะเลย์ 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

ไหว้พระ 9 วัด
สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา
เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์สุเหร่  เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พระนอนเจ๊าทัตจี  เจดีย์กาบาเอ
วัดบารมี  พระพุทธรูปเหงาทัตจี
วัดเอ็งดอยา

ระยะเวลา 2 วัน
สายการบิน THAI LION AIR
เดินทาง ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท