ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)Happiness ภูฏาน
ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ
พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระศรีสัจธรรม
พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน
ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง

ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Bhutan Airline
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท